นโยบาย ESG

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้

เมื่อท่านได้เข้ามาใช้เนื้อหาสาระใดๆ ซึ่ง กลุ่มบริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด บริษัทฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด และบริษัทฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) จัดให้มีบนเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังที่จะได้กำหนดไว้ต่อไปนี้ ถ้าหากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ณ ที่นี้ ขอให้ท่านยุติ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนส่วนใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือเนื้อหาใดๆ เมื่อใดก็ได้ โดยดุลพินิจ ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

การไม่รับประกันและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหาสาระ และความเห็นซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) เป็นสิ่งที่จัดหาให้บนหลักการ “มีอยู่เช่นนั้น” โดยไม่มี การรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นไปได้ในทางการค้า การไม่ได้ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และความเหมาะสมเพื่อ วัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใด ถึงแม้ว่าเนื้อหาซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์นี้ จะได้มาหรือนำมาจากแหล่งที่บริษัทเห็นว่าเชื่อถือได้ บริษัทก็ไม่สามารถและไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาเหล่านั้นได้ทั้งหมดหรือ แต่บางส่วน บริษัท กรรมการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในองค์กร คู่ค้า และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นคู่สัญญาหรือ บุคคลที่สาม จะไม่รับผิดหรือมีความรับผิดชอบใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายที่เป็นผลและความเสียหายต่อเนื่อง การสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการสูญหายของข้อมูล หรือการต้องหยุดดำเนินการของธุรกิจ) ซึ่งเกิดจากการใช้หรือการที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ หรือเนื้อหาที่มีในเว็บไซต์ได้ ไม่ว่าจะโดยพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา ละเมิด หรือหลักกฎหมายอื่นใด และไม่ว่าสถานการณ์ ที่ก่อให้เกิดเหตุนั้นขึ้น จะอยู่ในความควบคุมของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ให้บริการหรือซอฟท์แวร์

กรรมสิทธิ์ในเว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเป็นเจ้าของและดูแลรักษาเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (รวมถึงสิทธิในฐานข้อมูล) ในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ข้อมูลเนื้อหาไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่อาจจะกระทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข จำแนกแจกจ่าย หรือตีพิมพ์โดยบุคคลใดๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์ อักษรจากบริษัท การดาวน์โหลด (download) หรือ

การคัดลอกจากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่ถือว่าเป็นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หรือเนื้อหาสาระใดๆ จากเว็บไซต์นี้ ให้แก่ผู้ใด สิ่งใดซึ่งส่งผ่านทางเว็บไซต์นี้ จะตกเป็นทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทอาจจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ถูกกฎหมาย และจะอยู่ภายใต้การเปิดเผยข้อมูล ตามแต่ที่บริษัทจะเห็นสมควร

การไม่เป็นการเสนอขายเว็บไซต์นี้และเนื้อหาที่มาอยู่ในเว็บไซต์

เว็บไซต์และเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ มิได้มีไว้เพื่อการเสนอขายให้แก่ หรือการใช้โดยบุคคลใด ๆ ซึ่งเป็นพลเมืองหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ ในประเทศ ซึ่งการเสนอขายหรือการใช้ดังกล่าวจะเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในประเทศนั้นๆ หรือซึ่งจะทำให้บริษัท ต้องตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใดที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนหรือการขอรับอนุญาตในประเทศนั้นๆ และไม่มีส่วนใดของเนื้อหาใน เว็บไซต์นี้ที่เป็นการก่อให้เกิดการเชื้อเชิญ หรือเสนอโดยบริษัทให้ซื้อหรือขายทองคำ หลักทรัพย์ หรือตราสาร ทางการเงินอื่นๆ หรือเป็นการให้คำปรึกษาเรื่องการลงทุน

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

ถ้าหากท่านออกจากเว็บไซต์นี้โดยผ่านการเชื่อมต่อ (link) ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และไปเข้าดูเนื้อหาซึ่งไม่ได้จัดหามาโดยบริษัท ถือเป็นการกระทำเช่นนั้นโดยความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาที่ท่านได้เชื่อมต่อออกไปจะไม่ได้รับพัฒนา ตรวจสอบความถูกต้อง หรือตรวจทานแต่อย่างใดโดยบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความสูญหายใด (ไม่ว่าที่ได้เกิดขึ้นจริง ตามที่กล่าวอ้าง เป็นผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นการลงโทษ) ซึ่งเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความบกพร่อง หรือความละเลยของการบริการ ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์บริษัทไม่ได้ให้คำรับประกัน หรือคำรับรองเกี่ยวกับเนื้อหาทางอีเล็คทรอนิคส์ ซึ่งบุคคล ภายนอกเป็นผู้ส่ง และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความถูกต้อง เนื้อเรื่อง คุณภาพ หรือกำหนดเวลาของเนื้อหาทางอีเล็คทรอนิคส์นั้น

การชดใช้ความเสียหาย

ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และดำเนินการให้บริษัท กรรมการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในองค์กร คู่ค้า และ/หรือ พันธมิตร ทางธุรกิจของบริษัท ปลอดจากการเรียกร้อง การกระทำ หรือการทวงถามใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทาง กฎหมายตามสมควร อันเนื่องจากการกล่าวอ้างถึงหรือเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน หรือเป็นการที่ท่านกระทำผิด ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

พูดคุยกับเรา

พบเจอปัญหา หรือมีข้อสงสัย
ทักหาเราได้เลยที่นี่

เวลาทำการลูกค้าสัมพันธ์
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 24.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 08.30 น. - 17.30 น.

For the best experience, we recommend viewing the site in portrait orientation on mobile devices.

ตะกร้าสินค้า0
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
เลือกซื้อสินค้าต่อ
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.