ค่านิยม

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

ค่านิยม

“ มุ่งมั่นพัฒนา ใส่ใจ  เป็นธรรม  รักษากฎ ”

บริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนาทุกๆ ด้าน เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดี ได้ประโยชน์สูงสุด จากการใช้บริการของบริษัท โดย

  1. มุ่งมั่นพัฒนา บุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในรอบๆ ด้าน เข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่บริษัทมีอยู่  มีความรู้ความสามารถในการหาตลาด มีความรู้ความสามารถในการอธิบายถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริการลูกค้า
  2. มุ่งมั่นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดี สะดวกสบาย รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ต่อเนื่อง และปลอดภัย  เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงเห็นความสำคัญในการที่นำเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใช้ในการบริหารจัดการ และการบริการแก่ลูกค้า รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมและอุปกรณ์ในการป้องกันการถูกโจมตีทางไฟเบอร์ด้วย
  3. มุ่งมั่นพัฒนากฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับทางการและสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นรับทราบ
  4. มุ่งเน้นพัฒนาระบบการกำกับดูแลและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า การบริการของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และโปร่งใส

ใส่ใจ บริษัทให้ความใส่ใจทุกบุคคล ทุกองค์กร ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้บริหาร พนักงาน  หน่วยงานรัฐ

  1. ลูกค้า บริษัทให้ความใส่ใจลูกค้าทุกราย ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดูแล และ รักษาให้ลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆ ให้ลูกค้า ไม่กระทำการใดๆที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบลูกค้า ไม่กระทำใดๆให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นสำคัญ
  2. คู่ค้า บริษัทให้ความใส่ใจคู่ค้า บริษัทฯเลือกใช้บริการบริษัทที่มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่พัวพันสิ่งผิดกฎหมายใดๆ
  3. ผู้บริหาร และ พนักงานบริษัท ให้ความใส่ใจ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เน้นให้ทุกคนมีความรู้ ความสามารถยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ สามัคคี
  4. หน่วยงานรัฐ บริษัทให้ความใส่ใจต่อนโยบายต่างๆ ของทางการ พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆของรัฐ

เป็นธรรม บริษัทมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม เสมอภาค มีสิทธิเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร หรือรับบริการต่างๆ  และพร้อมน้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่าน กรณีมีเหตุการณ์ที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะเปิดเผยเหตุการณ์ดังกล่าวให้ทราบ

รักษากฎ บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการ เพื่อให้การบริการของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เที่ยงธรรม อยู่ในจรรยาบรรณที่ดี พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริต และการป้องกันการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

พูดคุยกับเรา

พบเจอปัญหา หรือมีข้อสงสัย
ทักหาเราได้เลยที่นี่

เวลาทำการลูกค้าสัมพันธ์
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 24.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 08.30 น. - 17.30 น.

For the best experience, we recommend viewing the site in portrait orientation on mobile devices.

ตะกร้าสินค้า0
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
เลือกซื้อสินค้าต่อ
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.